V noci bude TiCHO, obce už nebudou rozdávat výjimky hlučným akcím.!!


Obce nyní musejí zveřejňovat seznam rušivých nočních akcí

V Česku 1.10.2016 v sobotu začala platit novela zákona o přestupcích. V jejím rámci budou muset obce zveřejňovat seznam akcí, které by mohly narušit noční klid. Dosud stačila udělená výjimka pořadatelům, o které rozhodoval obecní správní orgán. Nově seznam schvaluje zastupitelstvo.

hands-1534260

Noční klid je v Česku vymezen od 22:00 do 6:00. Obce dosud mohly zkracovat dobu nočního klidu při koncertech nebo větších oslavách vlastním rozhodnutím na základě podané žádosti. Výjimek však udělovaly příliš mnoho.

Podle novely zákona se po 22:00 nebudou moci konat hlasité akce, které nebudou napsané ve vyhlášce. Za případné porušování nočního klidu lze uložit například pokutu 10 000 korun. V případě opakování přestupku se tato pokuta může zvýšit na 15 000 korun. Jako další sankce lze uložit napomenutí, zákaz činnosti, propadnutí věci či zákaz pobytu.

Podle nedávného vyjádření ministerstva vnitra se budou moci pořádat i narychlo svolané akce, které nebudou uvedeny ve vyhlášce. Obce ale o nich budou muset vědět s dostatečným předstihem, aby zastupitelé mohli vyhlášku změnit. Dosud na získání výjimky stačilo i několik dní.

Koncerty, zábavy a další hlučné akce, které se protáhnou do noci, budou mít zřejmě problém. Ministerstvo vnitra upozornilo, že obce a města už nebudou moci od 1. října udělovat výjimky na rušení nočního klidu po dvaadvacáté hodině. Pokud budou chtít podobné akce povolit, budou muset akce dopředu zařadit do obecních vyhlášek. To se obcím nelíbí.

Dobou nočního klidu se dle § 47 odst. 3. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen „přestupkový zákon“) rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Ten, kdo poruší noční klid, dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1. písm. b) přestupkového zákona. Ve správním řízení lze pachateli tohoto přestupku uložit pokutu do výše 5.000 Kč. Spolu s pokutou je možno přestupci uložit i zákaz pobytu.

V blokovém řízení (§ 84 přestupkového zákona) lze uložit pokutu do 1.000 Kč.

Strážník výše uvedený přestupek může vyřešit při splnění podmínek uvedených v § 84 přestupkového zákona v blokovém řízení nebo může podezření ze spáchání tohoto přestupku oznámit dle § 10 odst. 2. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění (dále jen „zákon o obecní policii“) příslušnému správnímu orgánu.

Problematiku hluku (a to obecně, nikoliv pouze v noční době) upravuje i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále je „zákon OVZ“). Zde se v § 30 uvádí, že osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.

Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba dle § 32 zákona OVZ zdroj hluku provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby (například koncert, taneční zábava, artistická produkce s hudbou) nesmí dle § 32 zákona OVZ překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro výše uvedené chráněné prostory. Splnění této povinnosti zajistí osoba provozující službu a, jde-li o veřejnou produkci hudby, pořadatel, a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k tomuto účelu stavbu, jiné zařízení nebo pozemek poskytla.

Podezření z nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví oznámí strážník dle § 10 odst. 2. zákona o obecní policii příslušnému orgánu (orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor).

Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví dle § 92 tohoto zákona uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2.000.000 Kč.

V rámci staveb určených pro bydlení a občanské vybavení platí, že nejvyšší přípustná hladina hluku je 40 decibelů, přičemž tato nejvyšší přípustná hladina se dále upravuje o předem stanovené faktory (např. zda-li jsou v okolí jiné zdroje hluku, o jakou denní či noční dobu se jedná).

Závěrem

„Připadá mi to tak, že najednou budeme všichni chodit spát po desáté hodině jako za císaře Františka Josefa. Ještě nám mohou nařídit v pět vstávat,“ Podle mě se jedná o velký problém, jak pro akce na veřejném i neveřejném prostranství, ale i tak pro akce soukromé na zahrádkách.

Razantní dodržování nočního klidu mezi 22.00 a 6.00 hodinou již začalo !

POS5d652f_4 

děkujeme tým Lokálky..