Historie naši Lokálky

Současná Hostivice vznikla sloučením a růstem čtyř starobylých vsí. V roce 1849 se do jedné obce spojily Litovice, Břve a Jeneček, dříve Malý Jenč, a v roce 1950 došlo ke sloučení Hostivice a Litovic.
 
Město je situováno do širokých mělkých údolí Litovického a Jenečského potoka s mírnými svahy a s dobrou dostupností vody. Lokalita byla proto osídlena již od mladší doby kamenné. Starší znalosti o pravěkém osídlení Hostivicka v současnosti nebývale doplňují rozsáhlé archeologické výzkumy, které předcházejí nové výstavbě v rozvojových lokalitách.
 
Hostivici tvořily zpočátku především svobodné dvory měšťanů vystěhovaných z Prahy ve 13. století při přestavbě Malé Strany.
 
První písemná zmínka o Litovicích pochází z roku 1266 a je v ní jmenován Řehník z Litovic. Z dalších majitelů panství nelze pominout rody ze Svinař, Chrtů ze Rtína a Prunarů, a Jana Kutnauera ze Sonnensteinu.
 
Břve jsou zmíněny již ve 12. století a původně patřily cisterciáckému klášteru ve Valdsasích.
 
O Jenečku pochází první zmínka z roku 1363.
 
Jednotlivé vsi zahrnul na počátku 17. století do svého červenoújezdského majetku rod Žďárských ze Žďáru, ale po smrti bezdětného Františka Eusebia Žďárského ze Žďáru došlo k jeho rozdělení.
 
Na počátku 18. století vytvořil hrabě Jáchym Breda tachlovické panství, které zůstalo zachováno až do zániku vrchnostenské správy.
 
V 19. století se panství stalo soukromým majetkem rakouského císaře, kterému po zrušení poddanství zůstal v majetku hostivický i litovický dvůr s rozsáhlými pozemky.
 
Po roce 1918 z obou dvorů vznikly státní statky a významný podíl státní půdy v okolí Hostivice zůstal zachován až do privatizace po roce 1989.

Pár fotek z minulosti